logo Sev.en Energy

> Aktuality

Greenpeace počítá fiktivní mrtvoly, zpochybňuje imisní limity a mává školní esejí. Kvůli elektrárně Chvaletice přitom neumře ani koťátko

Komentář

Pardubice, 30. května 2019 – Česká organizace Greenpeace si u „nezávislé“ finské organizace Greenpeace objednala „studii znečištění“ z elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích a dnes ji představila médiím. Po analýze dat obsažených v tomto podivném materiálu lze konstatovat dva závěry:

1) Ke zpracování studie byla použita data a metodika, které neodpovídají české legislativě, a tudíž závěry nemohou být relevantní pro rozhodování o udělení či neudělení výjimky. Materiál navíc připomíná spíše školní esej než odborný dokument – skládá se z pouhých 14 stran (!), z nichž polovinu tvoří tabulky a grafy. Některé strany jsou dokonce prázdné (autor zjevně spěchal a nikdo to po něm nečetl). Ani se nechce věřit, že se Greenpeace odvážila s tak diletantským textem předstoupit před veřejnost...

Naproti tomu rozptylová studie, kterou naše společnost přiložila k žádosti o výjimku, má 136 stran a byla zpracována s využitím provozních dat z elektrárny dle platné legislativy nezávislým akreditovaným pracovištěm a dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí.

Nechť každý sám posoudí, co je relevantnějším zdrojem informací.

2) Zmíněnou čtrnáctistránkovou esejí organizace Greenpeace sice potvrzuje závěry certifikované společnosti ORGREZ, že vliv udělení či neudělení výjimky elektrárně ve Chvaleticích na kvalitu ovzduší v blízkém i vzdáleném okolí je zcela zanedbatelný, ale zároveň zpochybňuje platnost imisních limitů Světové zdravotnické organizace. Podle grafů prezentovaných v materiálu Greenpeace dosáhnou průměrné roční příspěvky elektrárny k imisní koncentraci NO2 a rtuti maximálně desetin procenta maximálních koncentrací těchto látek dle stanovených imisních limitů. Porovnatelná data ukazují průměrné roční příspěvky elektrárny k imisní koncentraci NO2 maximálně 0,1 µg/m3. To odpovídá cca 0,25 % z hodnoty imisního limitu, který Světová zdravotnická organizace stanovila na 40 µg/m3.

Imisní limity jsou stanoveny na základě mnohaletých výzkumů a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Představují koncentraci dané látky, při které nedochází ke škodlivým vlivům na zdraví člověka ani při celoživotním vystavení působení dané látky. „Studie“ Greenpeace přitom dovozuje, že imise pocházející z elektrárny způsobují předčasná úmrtí a nemoci stovek až tisíců lidí, a to přestože dosahují jen řádu desetin procenta těchto limitů.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu dochází v České republice k překračování např. imisního limitu NO2 pouze na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. V roce 2017 šlo konkrétně o stanice Praha 2-Legerova (hot spot), BrnoÚvoz (hot spot), Praha 5-Smíchov a Brno-Svatoplukova. Minimálně od velké ekologizace energetiky v 90. letech naopak není znám případ, kdy by kvůli elektrárně ve Chvaleticích došlo k překročení tohoto imisního limitu.

Společnost Sev.en EC nepřetržitě investuje do snižování vlivu výroby elektrické energie na životní prostředí. To dokládá mimo jiné fakt, že i přes téměř dvojnásobný objem výroby v loňském roce poklesly emise většiny hlavních znečišťujících látek téměř na polovinu oproti situaci před deseti lety. Ve srovnání s obdobím 80. let jsou pak emise maximálně v řádu jednotek procent.

Ještě před sto lety se obyvatelé české kotliny běžně nedožívali ani 50 let. Dnes se naděje dožití v ČR blíží hranici 80 let. V tomto kontextu tedy vyznívají závěry nové studie znečištění z elektrárny Chvaletice, kterou připravila Greenpeace, jako nezodpovědné a ničím nepodložené strašení obyvatelstva.

Když už však Greenpeace hovoří o fiktivních mrtvolách, je třeba to přijmout jako hozenou rukavici a připomenout unikátní měření, které v elektrárně Chvaletice uskutečnila Laboratoř pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nad elektrárnou létala vzducholoď a akademický tým pod vedením Jana Hovorky zjišťoval, co se děje s prachovými částicemi v oblacích páry nad chladicími věžemi. Měření prokázala, že chvaletický systém odvedení spalin je tak efektivní, že reálně snižuje produkci tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Vědecké pracoviště s evropskou akreditací na měření aerosolů tímto potvrdilo, že elektrárna vypouští menší množství nejjemnějších prachových částic, než se předpokládalo. A to jsou přesně ty znečišťující látky, které mohou mít prokazatelně negativní dopad na lidské zdraví. Takže navzdory esejistickému úsilí finského člena Greenpeace lze konstatovat, že kvůli elektrárně Chvaletice neumře ani koťátko...

Podrobnosti najdete například zde: https://www.novinky.cz/stalo-se/495585-dvanactimetrova-vzducholod-letala-kolem-chladicich-vezi-chvaleticke-elektrarny-merila-kvalitu-ovzdusi.html

Naděje dožití při narození a kojenecká úmrtnost, 1870-2015

Na závěr si dovolujeme předložit seznam faktických nepřesností a zavádějících tvrzení, která se objevila v dnešní tiskové zprávě ČTK:

Tvrzení: Výjimka pro elektrárnu způsobí 169 předčasných úmrtí

Skutečnost: Předčasná úmrtí jsou prokazatelně způsobována emisemi jemných prachových částic, nikoliv emisemi oxidů dusíku, jak uvádí Greenpeace. A elektrárna díky právě probíhající ekologizaci v případě jemných prachových částic splní nové evropské limity. Greenpeace lže a vyvolává paniku.


Tvrzení: Ekologická organizace Greenpeace si nechala zpracovat studii u instituce Greenpeace Global Air Pollution

Skutečnost: Proč zde není explicitně uvedeno, že nejde o nezávislou instituci, ale o vlastní orgán Greenpeace? Slohová práce o 14 stranách (!), z níž polovinu tvoří tabulky a grafy, nemůže být prezentována jako seriózní dokument. Proč se redakce více nezajímala o původ tohoto materiálu? Autorem je finský člen Greenpeace, který 8 let studoval bakalářský program se zaměřením na environmentalistiku…


Tvrzení: To má dopad na vyšší emise oxidů dusíku a z nich vznikajících jemných prachových částic.

Skutečnost: K tomuto jevu dochází poměrně vzácně a výsledkem nejsou primární jemné prachové částice, jaké vycházejí z chladicích věží. Pan Rovenský si plete pojmy a sčítá hrušky s jablky, aby mu to vyšlo, jak potřebuje…


Tvrzení: Rovenský oponuje, že již tak znečištěné ovzduší nelze zatěžovat dalšími emisemi, které se kumulují z více zdrojů.

Skutečnost: Dle rozptylové studie bude rozdíl v imisní situaci nejen nerozpoznatelný, ale dokonce neměřitelný. Pokud panu Rovenskému vadí kumulace znečištění z více zdrojů, nechť se zaměří na lokální topeniště, které v Pardubickém kraji emitují přes 70 % prachových částic!


Tvrzení: Zástupci Greenpeace také uvedli, že rozptylová studie, kterou si elektrárna nechala zpracovat pro udělení výjimky, je nedostatečná. Podle nich znečištění z elektrárny zasáhne nikoli pouze šest okresů v její blízkosti, ale celou Českou republiku i části Německa a Polska.

Skutečnost: Rozptylová studie byla zpracována dle platné legislativy nezávislým akreditovaným pracovištěm a dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí. Naproti tomu slohová práce Greenpeace byla zpracována v rozporu s platnou legislativou zaujatou osobou, která pracuje přímo pro Greenpeace (!), a neschválenou metodikou. Navíc nemá k dispozici provozní data z elektrárny, takže je skutečně naprosto nepoužitelná a o dopadu elektrárny na životní prostředí neříká vůbec nic.


Tvrzení: Studie také neobsahuje emise jemného polétavého prachu a suspendovaných částic.

Skutečnost: Elektrárna Chvaletice nežádá o výjimku na jemný polétavý prach a suspendované částice, protože nový evropský limit na tuto znečišťující látku bude s přehledem splňovat. Proč redaktor přesto pracuje s tímto požadavkem, který nemá žádnou oporu v legislativě?


Tvrzení: Poukazují také na plánovanou změnu paliva elektrárny, která chce v budoucnu spalovat méně kvalitní uhlí z lomu Vršany.

Skutečnost: Tento mýtus jsme vyvrátili již v minulosti, proč s ním pan redaktor dále pracuje? Palivový mix bude i nadále splňovat požadované parametry a například výhřevnost bude stále vyšší, než byla za minulého vlastníka.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758

www.7.cz
www.7energy.com

 


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

7 Financial Resources a.s.

Záchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2021